top of page

Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos

Ganytojo etikos kodeksas

2015-08-15

Mes niekuo neduodame akstino pasipiktinti, kad mūsų tarnavimas nebūtų peiktinas (2 Kor 6, 3).
Tiktai jūsų elgesys tebūna vertas Kristaus Evangelijos (Fil 1, 27).

Visi, kuriuos Dievas pašaukė būti Evangelijos tarnais, atsakingai pasišvenčia gyventi paklusdami Dievui gera valia ir nesavanaudiškai Jam tarnaudami, idant pašlovintų Viešpatį ir praturtintų Jo žmones. Todėl kiekvienas mūsų bendrijos ganytojas (pastorius, vyresnysis, pamokslininkas) siekia:


Būti doras

Mano Dieve, žinau, kad Tu ištiri žmonių širdis ir mėgsti nuoširdumą. Aš visa tai paaukojau iš tyros širdies (1 Krn 29, 17).

· charakteriu

Aukštinti Kristų, o ne save. Būti sąžiningu, neišpūsti faktų ir nežadėti per daug; siekti taikos, nebūti vaidingu; būti kantriu, o ne kaprizingu; uoliu, ne tingiu. Vengti interesų konflikto, o jam iškilus, konsultuotis su kitais ganytojais ir priimti jų patarimą.

· asmeniniu rūpestingumu

Rūpintis dvasine, mentaline, emocine ir fizine savo asmenybės dimensijomis, nes, pasak Pauliaus, „jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios" (1 Kor 6, 19).

· pamokslaudamas ir mokydamas

Tiksliai aiškinti Bibliją ir įžvalgiai ją pritaikyti: „Pats visais atžvilgiais rodyk gerų darbų pavyzdį: mokymo grynumą, garbingumą, nepažeidžiamumą, sveiką ir nepriekaištingą kalbą, kad priešininkas liktų sugėdintas" (Tit 2, 7-8). Kalbėti tiesą meilėje. Gerbti autorystę. Remiantis kitų teiginiais ar cituojant mintis, įvardinti jų autorius, taip atiduodant jiems deramą pagarbą, o ne prisiimant ją sau.


Būti patikimas

O iš tvarkytojų reikalaujama, kad būtų ištikimi (1 Kor 4, 2).

 

· vadovaudamas

Sekti Dievo ištikimybės pavyzdžiu ir skatinti kitus ugdytis ištikimybę. Savo galia ir įtaka naudotis išmintingai ir nuolankiai. Puoselėti ištikimybę. Nuoširdžiai ieškoti savo bendruomenės ir visos bendrijos gerovės. Tesėti pažadus. Jautriai ir tinkamai reaguoti į tikinčiųjų poreikius ir tarnystės reikmes: „Kas ištikimas mažame dalyke, tas ištikimas ir dideliame, o kas neteisingas mažame, tas neteisingas ir dideliame" (Lk 16, 10).

· konsultuodamas

Rūpestingai saugoti išpažinties paslaptį. Konsultuojant, jei tikslinga, įspėti žmogų iš anksto, kad jo pripažintas nusikaltimas atskirais atvejais įpareigoja atskleisti tai teisėtvarkos institucijoms. Apie asmenis, pasižyminčius destruktyviu ar nuodėmingu elgesiu, kalbėti teisingai ir taktiškai. Visuomet kalbėti tiesą arba diskretiškai tylėti: „Liežuvautojas atidengia paslaptis, o ištikimasis slepia, kas jam patikėta" (Pat 11, 13).

· tvarkydamas lėšas

Būti sąžiningu ir išmintingai naudoti tiek asmenines, tiek tarnavimo lėšas. Užtikrinti, kad visos aukos būtų naudojamos pagal paskirtį: „Jei nebuvote ištikimi, tvarkydami neteisiąją Mamoną, tai kas jums patikės tikruosius turtus?" (Lk 16, 11).

Būti tyras

Niekas tegul neniekina tavo jaunystės. Tiktai pats būk tikintiesiems pavyzdys žodžiu, elgesiu, meile, dvasia, tikėjimu, skaistumu (1 Tim 4, 12).

· lytiniame gyvenime

Vengti svetimavimo nuodėmės ir netinkamo įsitraukimo į artimus santykius. Priešintis pagundymui: „Todėl ištvirkavimas, visoks netyrumas ar godumas tenebūna net minimi pas jus" (Ef 5, 3).

· bręsdamas dvasiškai

Nuolatos ieškoti Šventosios Dvasios pagalbos ir Jos vedimo, siekiant dvasinės brandos. Ieškoti Viešpaties artumo. Nuolat melstis bei studijuoti Šventąjį Raštą: „Paimame nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui" (2 Kor 10, 5).

·  mąstydamas teologiškai

Reguliariai ir atidžiai studijuoti Bibliją, siekti ją teisingai suprasti ir pamilti biblinį mokymą. Biblijos autoritetą laikyti aukščiausiu, formuojant teologiją.

·  bendraudamas su kitais

Surasti bent vieną bendražygį ganytoją, kuriam, iškilus reikalui, galima būtų išpažinti nuodėmes, prašyti asmeninės konsultacijos ir patarimų. Suvokti savo ribotumą ir pripažinti asmenines pažeidžiamas ir silpnas vietas. Nesinaudoti kitų silpnybėmis ir jomis nemanipuliuoti. Pastebėjus, kad kitas ganytojas neteisingai elgiasi, kalbėtis su juo pačiu arba, esant reikalui, per vyresniuosius, kuriems jis atskaitingas.

Būti atskaitingas

Ganykite pas jus esančią Dievo kaimenę, prižiūrėdami ją ne iš prievartos, bet noriai, ne dėl nešvaraus pelno, bet uoliai, ne kaip viešpataujantys jums patikėtiems, bet būdami pavyzdžiu kaimenei (1 Pt 5, 2-3).

· finansiškai

Stropiai rūpintis, kad bažnyčios buhalterija būtų nepriekaištingai tvarkoma, atsižvelgiant į galiojančius įstatymus. Užtikrinti, kad geravališkos aukos būtų naudojamos numatytiems tarnystės tikslams. Atsakingai vykdyti finansinius bažnyčios įsipareigojimus. Bažnyčios narių susirinkime ne rečiau kaip kartą per metus pristatyti finansinę ataskaitą.

· savo bendruomenėje

Būti atsakingu už vietinės bažnyčios tarybos sukūrimą, kolegialią jos veiklą ir atskaitomybę bažnyčios nariams.

· bendrijos struktūroje

Palaikyti bendrystę su Pastorių taryba, dalijantis pastoraciniais, teologiniais ir kitais rūpimais klausimais. Derinti iniciatyvas, kylančias iš asmeninės vizijos. Pastorių tarybai pristatyti naujas bažnyčios ar visuomenines tarnystes ir, esant reikalui, reguliariai teikti veiklos ataskaitas. Aktyviai dalyvauti bendrijos regionų susitikimuose, pastorių ir vyresniųjų ordinacijose, kituose krašto ar visos bendrijos renginiuose.


Būti nešališkas

Mano broliai, turėkite mūsų Jėzaus Kristaus, šlovės Viešpaties, tikėjimą, neatsižvelgdami į asmenis. Štai į jūsų susirinkimą ateina žmogus su auksiniu žiedu, puikiais drabužiais, taip pat įžengia beturtis apskurusiu apdaru. Jūs žiūrite į tą, kuris puikiai apsirengęs, ir sakote: "Atsisėsk čia į gerą vietą", o beturčiui tariate: "Stovėk ten", arba: "Sėskis prie mano kojų". Argi jūs nesate šališki, argi netampate piktais sumetimais besivadovaujantys teisėjai? (Jok 2, 1-4)

·  su etatiniais tarnautojais

Priimant tarnystei etatinius tarnautojus, skirti deramą atlyginimą ir skatinti juos lengvatomis. Reguliariai stiprinti komandą, ją ugdyti, įvertinti pasiekimus ir ieškoti atgalinio ryšio. Atvirai įvardinti tiek stipriąsias tarnautojų puses, tiek tas, kuriose reikia pasitempti.

·  su savo bažnyčios bendruomene

Užtikrinti, kad visi tarnautojai būtų prieinami bendruomenės nariams. Pamokslauti ir mokyti taip, kad būtų atsakoma į visų tikinčiųjų reikmes. Atsakingai siekti bendruomenės vienybės. Nebijoti pripažinti savo kompetencijos ribas, nukreipiant tikinčiuosius, jei reikia, pas kvalifikuotus savo srities specialistus.

·  su kitomis bažnyčiomis

Statyti Dievo karalystę bendradarbiaujant, o ne varžantis su kitų konfesijų bendruomenėmis. Puoselėti ekumeninę laikyseną, vengti prozelitavimo, nesikišti į kitų bažnyčių vidaus reikalus.

·  su miesto ar vietovės bendruomene

Neužsidaryti už bažnyčios sienų, bet, kiek įmanoma, krikščionišku patarnavimu prisidėti prie miesto ar vietovės bendruomenės gerovės. Skatinti sveiką pilietiškumą.

Ganytojo etikos kodeksas parengtas Nacionalinės evangelikų asociacijos (JAV) dokumentų pagrindu.

bottom of page